Soal – Soal

soal-soal termokimia serta penjelasannya

1.   1.   Pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm di bawah ini adalah …
a.       Sistem melepaskan kalor
b.      0
c.       Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan
d.      Lingkungan mengalami kenaikan suhu
e.       Entalpi sistem bertambah
Jawaban : e
2.      Persamaan reaksi yang menyatakan jumlah mol dan keadaan fisik masing-masing zat ( pereaksi maupun hasil reaksi ) serta perubahan entalpi ( untuk pereaksi yang bersangkutan merupakan pengertian dari …
a.       Kalor reaksi
b.      Persamaan termokimia
c.       Sistem dan lingkungan
d.      Hukum kekekalan energi
e.       Perubahan entalpi
Jawaban : b
3.      Entalpi pembentukan 14 g etilen ( C2 H4 ) adalah +26,15 kj. Berapakah besar kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 112 g etilen menjadi unsur-unsurnya.
a.       -209,2 kj
b.      -258,3 kj
c.       +350,4 kj
d.      -208,1 kj
e.       +359,5 kj
Pembahasan :
Perbandingan koefisien = perbandingan mol
Mol C2 H4 =  =  mol
C (s) + H2 (g)  C2 H4 (g)                       f      = +26,15 kj
Penbebtukan 0,5 mol C2 H4                           f      = +26,15 kj
Pembentukan 1 mol  C2 H4                                f        = +52,3 kj
Kalor yang dilepaskan pada penguraian 1 mol C2 H4= -52,3 kj
Mol C2 H4=  = 4 mol
d  x (-52,3kj) = -209,2 kj
Jawaban : a
4.      Bagaimanakah persamaan termokimia dari soal no.3 ?
a.       4 C2 H4 (g)  6 C (s) + 8 H2 (g)               = -209 kj
b.      8 C2 H4 (g)  4 C (s) + 6 H2 (g)               = +309 kj
c.       4 C2 H4 (g)  8 C (s) + 8 H2 (g)               = -209,2 kj
d.      2 C2 H4 (g)  3 C (s) + 6 H2 (g)               = +508,9  kj
e.       5 C2 H4 (g)  6 C (s) + 3 H2 (g)               = -355,6  kj
Jawaban : c
5.      Diketahui persamaan termokimia :
2 C2 H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O                          = -2512 kj
Berapakah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 2,8 liter C2H2  pada keadaan STP?
a.       -157,2 kj/mol
b.      -165 kj/mol
c.       +166 kj/mol
d.      +223 kj/mol
e.       -157 kj/mol
Pembahasan :
Pembakaran sempurna mol C2H2
Ho c =  = -1.256 kj/mol
Hc  pada 2,8 liter C2H2
 = 0,125 mol
Hc  =  x -1.256 kj/mol = -157 kj/mol
: e
6.      Diketahui reaksi :
CH4 (g)  + Cl2 (g)  CH3 Cl (g) + HCl (g).
Jika energi disosiasi ikatan :
C – H               = 413 kj/mol
C – Cl              = 328 kj/mol
Cl – Cl                         = 242 kj/mol
H – Cl              = 431 kj/mol
Maka berapakah H reaksi tersebut ?
a.       – 184 kj/mol
b.      – 192 kj/mol
c.       + 104 kj/mol
d.      – 104 kj/mol
e.       – 205 kj/mol
Pembahasan :
H       =( E C-H + E CL-CL ) – ( E C-CL + E H-CL)
= ( 413 + 242 ) – ( 328 + 431 ) kJ/mol = -104 kJ/mol
Jawaban : d
7.       Jika diketahui
H2 (g)  + O2 (g)  H2O2 (g)                       H = -127 kJ
Energi ikatan :
H – H     = 436 kJ/mol
O  O    = 499 kJ/mol
H – H     = 460 kJ/mol
Berapakah besarnya energi ikatan O – O !
a.       155 kJ/mol
b.      142 kJ/mol
c.       196 kJ/mol
d.      432 kJ/mol
e.      123 kJ/mol
Pembahsan :
H       = pemusatan reaktan penggabungan produk
H       = [DH – H + D O = O] – [2 . D H – O  ­+ D O – O ]
  = ( 436 + 409) – (2(460) + D O – O )
O – O    = 142 kJ/mol
Jawaban : b
8.       Diketahui persamaan reaksi :
 N2 (g) + 2H2 (g) +  Cl2 (g) NH4Cl (g)
Jika entalpi, N2 , H2 dan Cl2 lebih kecil daripada entalpi NH4Cl, reaksi tersebut disebut reaksi . . .
a.       pembakaran
b.      pembentukan
c.       penguraian
d.      eksoterm
e.      endoterm
jawaban : e
Karena entalpi produk ( NH4Cl (g) ) lebih besar daripada entalpi reaktan ( N2 , H2 dan Cl2)
9.       Apabila reaksi :
H2O (l)  H2O(g) H = +44 kJ/mol maka kalor yang diperlukan untuk menguapkan 5,4 gram air sebesar . . . kJ. (Ar O = 16 dan Ar H = 1 )
a.       8,1
b.      13,2
c.       44,0
d.      11,0
e.      17,6
Pembahsan  :
Dik        : Ar O     = 16                        persamaan reaksi : H2O (l)  H2O(g) H = +44 kJ/mol
ArM      =  1
M          = 5,4 gr
Dit         : jumlah kalor yang di butuhkan … (q) ?
Penyelesaian : 5,4 gr     = . . . . mol
=
=  =
= 0,3 mol
Untuk penguapan 1 mol H2O     :               H          = -44 kJ
Untuk penguapan 0,3 mol H2O                 :               H          =  x -44
= 0,3 x -44
= + 13,2 kJ
Jadi, H = – 13,2
Q = – H
= – ( + 13,2 )
= -13,2 kJ
Jadi, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan 5,4 gr H2O adalah 13, kJ.
Jawaban : b
10.   Harga H reaksi eksoterm dengan persamaan termokimianya sebagai berikut . . .
H2(g) + Cl2(g)  2HCl (g)          H         = – 184 kJ
Apabila koefisien persamaan tersebut digandakan sebesar 1,5 kali, maka harga H-nya menjadi … kJ
a.       +552
b.      +276
c.       -184
d.      -276
e.      -552
Pembahasan :
Hawal ­x 1,5 = -184 x 1,5 = -276 kJ.
Jawaban : d
11. Di ketahui reaksi :
SO2 (g) +  O2(g)  SO3 (g)
Memiliki  H = -23,5 kJ . Nilai H tersebut merupakan. . .
a.       Entalpi pembakaran SO2
b.      Entalpi penguraian SO3
c.       Entalpi pembakaran SO3
d.      Entalpi pembentukan SO2
e.      Entalpi pelarutan SO3
Jawaban : a
12. Diketahui reaksi
N2(g) + O2 (g)  2NO(g)       H = +43,2 kkal
Pada penguraian 45 gram NO akan dilepaskan kalor sebesar . . . . kkal. ( Ar : N = 14, O = 16 )
a.       64,8
b.      43,2
c.       32,4
d.      21,6
e.      14,4
                Pembahasan      :
  Dik                          : Persamaan reaksi                    : N2(g) + O2 (g)  2NO(g)       H = +43,2 kkal
  M NO    = 45 gr
  ArN        = 14
  ArO        = 16
  Dit                          : kalor yang dilepaskan ?
  Penyelesaian     : 45 gr    = . . . mol
  =  =   =   = 1,5 mol
  Untuk penguraian 2 mol NO       :  H       = +43,2 kkal
  Untuk penguraian 1,5 mol NO   :  H      =    . +43,2
  : H       = +32,4 kkal
  Jawaban : c
13.  Sebanyak 22,8 gr bahan bakar tak dikenal ( Mr = 114 ) di bakar sempurna panas yang dihasilkan ( q ) dapat menaikkan suhu 100 ml air sebesar 10 . Jika air = 1 gr / ml dan Cair  = 4,2 J /g . Berapakah perubahan entalpi pembakaran dari Hc  dari bahan bakar tersebut dalam satuan kJ / mol ( 1 mol ) ?
a.       -32 kJ/mol
b.      -23 kJ/mol
c.       +43 kJ/mol
d.      -21 kJ/mol
e.      -34 kJ/mol
Pembahasan           :
Dik                               : massa                 : 22,8 gr                                         : 10
: Mr             : 114                                       Cair          : 4,2 J / g
:                : 1                             V air         : 100 ml
Dit                               : Hc  1 mol
Penyelesaian          : q = m. c.
                                m. air     = air . V air
                                                = 1. 100
                                                = 100 gr
                                Q             = 100. 4,2 .10
                                                = 4.200 J
                                                = 4,2 kJ
                                H          = – q       = – 4,2 kJ
                22,8 gr bahan bakar         = . . . . mol
                                                                 =  =  = 0,2
                Untuk pembakaran 0,2 mol bahan bakar               : H          = -4,2
                Untuk pembakaran 1 mol bahan bakar                   : H          =  x -4,2 kJ
                                                                                                                                   = -21 kJ
              Jadi, Hc  = -21 kJ/mol
              Jawaban : d
14.   Seorang siswa mengukur perubahan entalpi dari reaksi :
HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O (e) (setara)
Jika suhu awal masing-masing larutan HCl dan NaOH adalah 25  dan setelah dicampukan suhu menjadi 30 . Jumlah masing-masing zat yang dicampurkan adalah 50 ml
HCl 0,2 M dan 50 ml NaOH 0,4 M, kapasitas kalor bejana di abaikan dan c air = 4,2 J /g . Berapakah perubahan entalpi ( Hn ) dari reaksi campuran tersebut. ( 1 mol )
a.       -314 kJ
b.      +231 kJ
c.       -123 kJ
d.      -210 kJ
e.      +210 kJ
Pembahsan :
Dik                          : T        = 5                                     Cair                          = 4,2 J/g
                                V HCl     = 0,2 M = 50 ml                  m campuran       = 100 gr
                                V NaOH 0,4         = 50 ml
 Dit                         : Hn . . .?
Penyelesain : q                 = m. c . T
                                = 100. 4,2 . 5
                                =  2.100                 J = 2,1 kJ
                                H          = -q = -2,1 kJ
                                50 ml HCl 0,2 M                 =    x 0,2          = 0,01 mol
 50 ml NaOH 0,4 M           =  x 0,4             = 0,02 mol
                Untuk netralisasi 0,01 mol HCl 0,2 M             : H                   = -2,1 kJ
                Untuk netralisasi 1 mol HCl 0,2 M                   : H                   =  x -2,1
                                                                                                                                = -210 kJ
                Jadi Hn                = -210 kJ/mol
                Jawaban : d
15.   Reaksi ini terjadi jika energi pembentukan ikatan lebih besar daripada energi pemusatan. Reaksi tersebut disebut reaksi. . .
a.       Eksoterm
b.      Endoterm
c.       Pembentukan
d.      Pembakaran
e.      Penguraian
Jawaban : a
16.   Yang dimaksud dengan entalpi adalah . . .
a.       Reaksi yang membutuhkan kalor
b.      Jumlah energi yang dilepaskan suatu zat
c.       Reaksi yang membebaskan kalor
d.      Jumlah energi yang diterima suatu zat
e.      Jumlah energi yang dimiliki suatu zat
Jawaban : e
17.   Ciri-ciri reaksi endoterm yaitu, kecuali . . .
a.       Terjadi penyerapan kalor
b.      H  bertanda ( + )
c.       Membutuhkan energi
d.      Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem
e.      Melepaskan energi
Jawaban : e
18.   Suatu bahan bakar yang berasal dari senyawa hidrokarbon mempunyai perubahan entalpi pambakaran (Hc = -2305 kJ/mol ). Bila sebanyak 10,5 gr bahan tersebut dibakar , berapakah perubahan entalpi reaksi pembakaran tersebut jika Mr bahan bakar = 44.
a.        -3025 kJ/mol
b.      -2315 kJ/mol
c.       -530,15 kJ/mol
d.      -230,11 kJ/mol
e.      -452,1 kJ/mol
Pembahasan              :
Dik                                  : Hc      = -2305kJ/mol
                                          M          = 10,5 gr
                                          Mr        = 44 gr
Dit                                  : H ?
Penyelesaian             : 10,5 gr                = . . . mol
                                                                        =  = 0,23 mol
Untuk pembakaran 1 mol                     : Hc    = -2305 kJ/mol
Untuk pembakaran 0,23 mol               : Hc         = x -2305
                                                                                        = -530,15 kJ/mol
Jawaban : c
19.   Kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkuran ke sistem agar temperatur ( suhu ) sistem setelah reaksi sama dengan sistem sebelum reaksi termasuk pengertia dari . . .
a.       Entalpi molar
b.      Kalor reaksi
c.       Molaritas
d.      Temperatur
e.      Konsentrasi
Jawaban : b
20.   Jika sebongkah es menyerap kalor dari lingkungan, maka . . .
a.       Suhu es tidak berubah sampai seluruh es mencair, kemudian suhu tetap
b.      Suhu es turun kemudian naik secara bertahap
c.       Suhu es berubah secara bertahap
d.      suhu es tetap sampai seluruh es mencair, kemudian suhu naik
e.      suhu es turun secara bertahap
jawaban : e
Iklan
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s